Login
Odaberite kategoriju
i objavite projekt!
100% zadovoljnih klijenata!
Header 01 Header 02 Header 03 Header 04

Uslovi korištenja platforme

1. OPĆE ODREDBE

1.1.

Beecreative je online platforma koja se nalazi na adresi www.beecreative.ba (u daljem tekstu: platforma) i dio je projektnih aktivnosti udruženja Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” sa sjedištem u Sarajevu, Džemala Bijedića 122 (u daljem tekstu: Udruženje).

Platforma je namijenjena povezivanju između nezavisnih profesionalaca i kompanija kojima su potrebne kratkoročne usluge u oblasti dizajna, fotografije, prevođenja, administracije i IT-a, kako oglašavanjem konkursa tako i putem direktnog angažiranja profesionalca.

1.2.

Udruženje omogućava korištenje usluga i sadržaja platforme, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korištenja Beecreative platforme.

Platforma Beecreative Klijentima obezbjeđuje prostor za kreiranje i objavljivanje konkursa iz oblasti navedenih u Članu 1.2. ili direktno angažiranje freelancera, a freelancerima prostor za pronalaženje prilika i apliciranje na konkurse.

Platforma, također, služi i za promociju aktivnosti i usluga kroz posebno kreirane pakete marketing usluga.

1.3.

Ovi Uslovi korištenja se primjenjuju na sve usluge i sav sadržaj Platforme.

1.4.

Udruženje se obavezuje na zaštitu podataka, očuvanje dostojanstva i prava ličnosti, privatnosti, te zaštitu autorskih prava u duhu dobrih poslovnih odnosa i u skladu sa važećim Zakonima i propisima države BiH i njenih relevantnih, nadležnih nivoa.

Svako korištenje Platforme u cijelosti ili bilo kog njenog dijela koje nije u skladu sa Uslovima korištenja, smatrat će se zloupotrebom usluga koje pruža Organizacija i kršenjem Uslova korištenja te se shodno tome sankcionisati.

1.5.

 Uslovi korištenja su podložni promjenama, te se Platforma obavezuje na obavještavanje svakog registriranog korisnika o svakoj promjeni Uslova korištenja putem email adrese. Ukoliko se Korisnik ili Kompanija ne slažu sa novim Uslovima korištenja, dovoljno je odgovorom na mail obavijestiti Korisničku službu te uputiti zahtjev o brisanju Korisničkog naloga. Ukoliko Korisnik ne reaguje na nove Uslove korištenja, smatrat će se da se slaže sa navedenim i nastavlja korištenje platforme kao i do tog trenutka.

II KORIŠTENJE PLATFORME

2.1.

Ovi Uslovi korištenja su sastavni dio Platforme, odnosno usluge Udruženja, i kao takvi predstavljaju Ugovor između Udruženja i svakog pojedinog korisnika, čime se utvrđuju prava i obaveze u vezi sa korištenjem Platforme.

2.2.

Beecreative platforma je primarno namijenjena za povezivanje freelancera sa klijentima, kreiranje konkursa, kao i informisanje, promociju i edukaciju Korisnika.

2.3.

Podaci koje Korisnici unose i ostavljaju na bilo kojem dijelu platforme (profil, prikaz portfolija, konkurs, itd.) moraju biti ispravni.

Za tačnost (na osnovu provjerenih izvora ili ličnog iskustva) i ispravnost (gramatičku i pravopisnu) unijetih podataka odgovara isključivo Korisnik koji je unio podatke.

Korisničko ime kojim se Korisnik predstavlja na Platformi ne smije da bude nepristojno ili uvredljivo, da sadrži reference na e-mail ili web adresu, da bude diskriminatorno ili poziva na govor mržnje, ili krši bilo koje drugo pravo trećeg lica.

2.4.

Vremenske odrednice i rokovi, kao i vremenska zona i neradni dani (praznici i sl.) računaju se prema važećim propisima u Bosni i Hercegovini.

III KRŠENJE PRAVA

3.1.

Udruženje će na zahtjev i po potrebi u bilo kojem momentu pružiti bezkompromisnu zaštitu prava ličnosti, privatnosti i autorskih prava svim pravnim i fizičkim licima kojima je narušeno pravo ili interes tako što će:

sve navedeno u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, FBiH i entiteta RS.

IV AUTORSKA PRAVA PLATFORME

4.1.

Udruženje ima isključivo autorsko pravo na platformi i nad njenim pojedinačnim elementima, kao što je vizuelni identitet, tekst, vizuelni elementi, podaci, statistike, programski kod, i drugi elementi, osim ako to dodatnim Ugovorom ili Memorandumom o ustupanju prava na korištenje određenog elementa nije drugačije definisano.

Neovlašteno korištenje Platforme, u cjelini ili djelomično, bez izričite prethodne dozvole od strane Udruženja kao nosioca projekta, smatrat će se povredom autorskog prava i podložno je pokretanju disciplinskog ili sudskog postupka pri nadležnim organima.

4.2.

Platforma sadrži i cjeline na kojima isključiva autorska prava imaju druga lica, kao što su sadržaji freelancera – autora radova, kompanija – korisnika usluga, ponuđača obuka i drugih oglašivača. Navedena lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj nad kojim imaju autorsko pravo, bez obzira što se on nalazi na Platformi.

4.3.

Postavljanjem sadržaja na Platformu od strane korisnika, korisnik pristaje da sadržaj postane vidljiv javnosti i svim posjetiocima Platforme.

Ukoliko se korisnički sadržaj ili dio korisničkog sadržaja dalje prenosti sa Platforme, obavezna je prethodna pisana saglasnost Udruženja uz navođenje reference da je sadržaj preuzet sa Platforme Beecreative.

4.4.

Udruženje zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa Platforme, usluga koje pruža kao i sadržaja čiji je autor Udruženje, bez prethodnog obavještenja ili odobrenja Korisnika i treće strane.

Sadržaj čiji je autor Korisnik ili Kompanija, a ukoliko postoji razlog (kršenje Uslova korištenja, autorskih prava, Zakona, Propisa i sl.) bit će uklonjen uz prethodno obavještenje autoru.

V OGLAŠAVANJE

5.1.

Oglašavanje na Platformi omogućeno je na način, uz prava i obaveze propisane kroz Memorandum o saradnji, u skladu sa Kodeksom za Štampu i Online medije Vijeća za štampu BiH.

Organizacija zadržava pravo da limitira i ne odobri promoviranje kompanija čiji je primarni posao baziran na ili se bave proizvodnjom/pružanjem usluga u oblasti: alkohola, cigareta i drugih nikotinskih i opojnih supstanci, klađenja, kockanja i pornografije, te ne smije biti u suprotnosti sa Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (FBIH).

VI PRIKUPLJANJE, OBRADA PODATAKA I POVJERLJIVOST INFORMACIJA

6.1.

Uneseni podaci prilikom registracije na Platformu moraju biti potpuni i uvijek tačni, što podrazumijeva:

Navedeni podaci se prikupljaju isključivo u svrhu omogućavanja plaćenih usluga Udruženja putem platforme i ne obrađuju se na bilo koji drugi način. Davanjem ovih podataka, lica daju saglasnost da se o njima navedeni podaci prikupe u za to navedenu svrhu (svrha korištenja platforme i formiranja Ugovora) i ne odaju trećim licima bez pristanka.

6.2.

Korisnik je obavezan da blagovremeno ažurira svoje podatke, ukoliko dođe do njihove promjene.

Udruženje ne odgovara za tačnost podataka koja su na Platformu unijela druga lica.

6.3.

Kod objave konkursa i apliciranja na konkurs, korisnici su obavezni da u svako doba štite tajnost povjerljivih podataka druge strane. Povjerljivi podaci ne smiju se otkrivati trećem licu bez prethodnog izričitog pisanog pristanka druge strane. Ovo se odnosi na sve informacije i/ili materijale koji mogu imati tržišnu vrijednost ili koji može biti upotrijebljen u svrhu poslovanja. Nakn što informacije postanu javno dostupne od strane tražioca usluge /Kompanije ili ako Kompanija da izričitu pismenu saglasnost, ovo pravilo prestaje da važi. U slučaju raskida saradnje, korisnik koji je primatelj povjerljivih podataka obavezan je strani koja je ustupila povjerljive podatke, vratiti sve materijale koje joj je ova ustupila, uključujući i sve kopije istih.

Obaveza čuvanja i zaštite povjerljivih podataka za strane potpisnice se odnosi na sve podatke koji su im povjereni od trenutka početka saradnje, bez vremenskog ograničenja.

VII KORISNICI SERVISA I AUTORSKA PRAVA

7.1.

 “Posjetioci” su neregistrovani korisnici Platforme i nemaju pristup svim sadržajima platforme Beecreative.

7.2.

Svako fizičko lice koje je punoljetno ili registrirano pravno lice može postati korisnikom platforme kroz prijavu odnosno registraciju i uz popunjavanje prijavne forme te verifikaciju putem emaila. Korištenje platforme se započinje pristupom putem linka koji se nalazi u verifikacionom emailu.

7.3.

Korisnik može otkazati korištenje platforme u bilo kojem trenutku, bez dodatnog obrazloženja, na način da uputi zahtjev putem maila Korisničkoj službi Platforme, koja će u roku od 24 sati izbrisati korisnički nalog.

Informacije koje se nalaze u porukama razmijenjenim sa drugim korisnicama ostaju arhivirane i dalje vidljive tim korisnicima.

7.4.

Organizacija zadržava pravo da limitira i ne odobri korištenje platforme privatnim licima čiji je primarni posao baziran na ili se bave proizvodnjom/pružanjem usluga: alkohola, cigareta, klađenja, kockanja i pornografije.

7.5.

Organizacija zadržava pravo da otkaže korištenje korisnicima koji prekrše navedene Uslove korištenja, Zakonske odredbe ili kodeks dobre poslovne saradnje.

7.6.

Svaki korisnik je lično obavezan i odgovoran za svoje pristupne podatke (korisničko ime i šifra), da ih čuva u povjerenju i ne otkriva trećim licima. Ukoliko se desi da oda ove podatke, odgovoran je za sve posljedice uzrokovane time.

7.7.

Korisnik ne smije postavljati materijale (linkovi, fotografije, tekst) u svrhu promocije, ali su ovi materijali dozvoljeni u druge svrhe. Ukoliko se postavi sadržaj promotivnog karaktera, organizacija će ponuditi naknadu za uslugu reklamiranja. Ukoliko se korisnik ne očita po ovom pitanju u roku od 48 sati i ne uplati iznos, sadržaj će biti trajno uklonjen.

7.8.

Zabranjeno je korištenje nedozvoljenih tehnologija i preopterećenje Platforme koji ometaju ili onemogućuju rad Platforme u potpunosti, pristup platformi drugim licima ili mijenjaju nekog dijela sadržaja ili izgleda Platforme. U slučaju da se ovo desi, Udruženje zadržava pravo sankcionisanja Korisnika bez prethodnog upozorenja te će procijeniti da li je aktivnost narušila i Zakonske odredbe.

7.9.

Korisnik unosom sadržaja na Platformu garantuje da ima isključivo autorsko pravo nad tim materijalima i podacima (audio i video sadržaj, fotografije, vizuali, tekstualni podaci i podaci druge vrste).

7.10.

Ukoliko dođe do kršenja autorskih prava, Udruženje će da poduzme adekvatne radnje kada je u pitanju zaštita autorskih prava i prava ličnosti, a sve u skladu sa Zakonima BiH. U slučaju dokazane povrede prava, Korisnik se obavezuje na naknadu štete licu kojem je narušeno pravo.

VIII SARADNJA NA PROJEKTIMA

8.1.

Kroz usluge Platforme, freelanceri-korisnici mogu promovirati i vlastiti portfolio, koji sadrži radove urađene i van platforme. Korisnik zadržava pravo kreiranja, unosa, postavljanja i izmjene sadržaja portfolija te u potpunosti odgovara za taj sadržaj.

8.2.

Klijenti mogu angažirati freelancera na vlastitom projektu tako što će:

  1. iz baze freelancera odabrati profil freelancera kojeg želi angažirati, odabrati opciju “Angažuj freelancera” te uz predočenje opisa posla i visine naknade ponuditi mu angažman.
  2. objaviti konkurs sa opisom posla, rokom i visinom naknade gdje će se freelanceri moći prijaviti i ponuditi svoje usluge.

8.3.

Odabrani freelancer može da prihvati ili odbije angažman, te da zahtjeva izmjenu roka ili visinu naknade. Klijent ne mora da prihvati predložene izmjene Ukoliko freelancer odbije ponudu, Klijent može kontaktirati drugog freelancera.

8.4.

Sva komunikacija vezana za projekat, usaglašavanje izmjena i komentare, odvija se isključivo putem platforme. Nakon završene saradnje, klijent ocjenjuje freelancera. U slučaju neuspješne saradnje, po potrebi i na zahtjev, Udruženje će se uključiti u provjeru i posredovanje u komunikaciji.

Obje strane su obavezne dati ocjenu drugoj strani. Ukoliko to ne uradi u roku 7 dana nakon završenog projekta, automatski ćemo dodijeliti maksimalnu ocjenu neocijenjenoj strani.

U slučaju da Klijent odustane od projekta, Udruženje zadržava proviziju, a vraća iznos naknade namijenjene freelanceru.

8.5.

Udruženje ni na koji način ne učestvuje u određivanju rokova, cijene niti na drugi način utiče u angažiranju freelancera.

8.6.

Opcija isticanja kompanije ili freelancera je moguća putem promotivne usluge koju Udruženje nudi, a koja se ostvaruje uplaćivanjem naknade za izdvajanje profila.

IX SANKCIJE

9.1.

U slučaju nedostavljanja rješenja u zadatim rokovima, prema zadatim instrukcijama i upotrebljivim formatima, plagiranja iili zloupotrebe rada i informacija, Udruženje će razmotriti trajno ukidanje korisničkog naloga te brisanje iz evidencija korisnika, kao i kaznu od 5.000,00 KM.

X PRIVATNOST PODATAKA

10.1.

Udruženje se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika.

10.2.

Udruženje prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, a na osnovu pristanka. 

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje rada u Organizaciji. Svi zaposleni u Organizaciji odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

10.3.

Podaci o Klijentu i Korisniku-freelanceru pobjedniku konkursa će biti međusobno razmijenjeni u svrhu ostvarivanja direktnog kontakta i zaključenja odgovarajućeg pravnog posla povodom konkursa.

Podaci o Korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

XI NEDOSTUPNOST SERVISA

11.1.

Udruženje nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Platforme, niti za djelimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste. U duhu dobre poslovne saradnje, Udruženje će sve smetnje nastojati otkloniti u što kraćem vremenskom roku.

Udruženje nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka.

11.2.

Platforma može biti privremeno nedostupna – u potpunosti ili djelomično, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

11.3.

Svako nefunkcionisanje Sistema ili dijela Sistema, Korisnik je dužan prijaviti Udruženju pravovremeno.

XII PROMOCIJA

12.1.

Registracijom na Servis Korisnik daje saglasnost da se njegova e-mail adresa uvrsti u listu slanja, odnosno da periodično prima newsletter.

Korisnik se može odjaviti sa liste slanja u bilo kom momentu klikom na opciju «unsubscribe» u okviru samog newslettera.